Safety Components

Product

Industrial Automation & Control

SAFETY PRODUCTS

บริษัท โซนิค ออโตเมชั่นเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Allen-Bradley ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เซฟตี้(safety)สำหรับใช้งานกับเครื่องจักร นวัตกรรมด้านอุปกรณ์เซฟตี้ของ Allen-Bradley จะช่วยป้องกันผู้ปฏิบัติงานของคุณจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องจักรและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน อุปกรณ์เหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายตามลักษณะงานที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเข้าถึงจุดอันตรายนั้นๆได้ เรามีอุปกรณ์เซฟตี้หลากหลายให้เลือกใช้งาน เช่น เซนเซอร์ม่านแสงนิรภัย (Safety light curtain), Safety sensor, Safety switch, Safety limit switch, Safety door switch, Interlocking switch, Rope pull switch, Safety mat, Laser scanner และ Safety relay เป็นต้น

Safety Device

PRESENCE SENSING SAFETY DEVICES

เหมาะสำหรับงานที่ผู้ปฏิบัติงานมีความจำเป็นในการเข้าถึงจุดหรือบริเวณที่เป็นอันตรายบ่อยครั้ง นวัตกรรมของอุปกรณ์เซฟตี้นี้จะช่วยตรวจสอบว่ามีผู้ปฏิบัติงานในจุดดังกล่าวหรือไม่เพื่อช่วยป้องกันเขาเหล่านั้นและทำให้เครื่องจักรเสียเวลาการทำงานน้อยที่สุด

Safety Light Curtains >
Safety Laser Scanner >

Safety Mats >
Hand Dection Sensor >
Touch Button >

Interlocking switch Allen-Bradley

INTERLOCK SWITCHES

สวิตช์เซฟตี้ของเราจะช่วยป้องกันผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ต่างๆด้วยวิธีการอินเตอร์ล็อกทางกายภาพกับการ์ดป้องกัน(guard) ซึ่งระบบจะอนุญาติให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงจุดอันตรายได้เมื่อมีความปลอดภัยเท่านั้น

Non Contact Switches >
Guard Locking Switches >

Limit Switches >

Safety Relay Allen-Bradley

SAFETY RELAYS

รีเลย์เซฟตี้จะคอยเฝ้าระวังระบบความปลอดภัยว่ายังคงทำงานได้ปกติหรือไม่ และจะเป็นตัวอนุญาติให้เครื่องจักรทำงานหรือหยุดทำงานได้ เรามีอุปกรณ์รีเลย์เซฟตี้สำหรับฟังก์ชั่นเซฟตี้อย่างง่ายจนถึงระบบที่มีความซับซ้อน

Single Function Safety Relay>
Configurable Safety Relay >

Emergency Stop device Allen-Bradley

EMERGENCY STOP DEVICES

อุปกรณ์เซฟตี้ของเราประกอบด้วยอุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน(Emergency stop) หลายอย่างด้วยกัน รวมทั้ง Enabling switch ที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานในพื้นที่อันตรายภายได้ภายใต้สถานะการณ์ที่เขาควบคุมได้ อุปกรณ์เหล่านี้มีคุณภาพสูงและมีความน่าเชื่อถือสูง

Rope Pull Switches >
Enabling Switches >

E-Stop Push Buttons >

SAFETY CONTACTORS

คอนแทคเตอร์(Contactor) คือ อุปกรณ์เซฟตี้ที่อยู่ภาคเอาต์พุตของระบบเซฟตี้ ซึ่งเซฟตี้คอนแทคเตอร์ของ Allen-Bradley ได้รับรองมาตรฐานให้เป็นคอนแทคเตอร์สำหรับงานเซฟตี้โดยเฉพาะ  ทั้งนี้ต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้ระบบเซฟตี้ตามระดับที่ต้องการ

Safety Contactor >

MACHNIE SAFETY SERVICES

เมื่อพูดถึงความปลอดภัยของเครื่องจักร (Machine safety) บริษัทต่างๆ มองหาผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจนสามประการ ได้แก่ ลดความเสี่ยง ปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โซนิคออโตเมชั่นร่วมกับ Rockwell Automation ให้บริการความปลอดภัยของเครื่องจักรที่ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงจนถึงการตรวจสอบขั้นสุดท้าย ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นและปรับปรุงความปลอดภัยโดยรวม

Machine Safety Services >