Safety Components

Product

Industrial Automation & Control

SAFETY PRODUCTS

บริษัท โซนิค ออโตเมชั่นเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Allen-Bradley จาก USA ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เซฟตี้(safety)สำหรับใช้งานกับเครื่องจักร นวัตกรรมด้านอุปกรณ์เซฟตี้ของ Allen-Bradley จะช่วยป้องกันผู้ปฏิบัติงานของคุณจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องจักรและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน อุปกรณ์เหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายตามลักษณะงานที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเข้าถึงจุดอันตรายนั้นๆได้ Allen-Bradley มีอุปกรณ์เซฟตี้หลากหลายให้เลือกใช้งาน เช่น เซนเซอร์ม่านแสงนิรภัย (Safety light curtain), Safety sensor, Safety switch, Safety limit swtich, Safety door switch, Interlocking switch และ Safety relay เป็นต้น

PRESENCE SENSING SAFETY DEVICES

เหมาะสำหรับงานที่ผู้ปฏิบัติงานมีความจำเป็นในการเข้าถึงจุดหรือบริเวณที่เป็นอันตรายบ่อยครั้ง นวัตกรรมของอุปกรณ์เซฟตี้นี้จะช่วยตรวจสอบว่ามีผู้ปฏิบัติงานในจุดดังกล่าวหรือไม่เพื่อช่วยป้องกันเขาเหล่านั้นและทำให้เครื่องจักรเสียเวลาการทำงานน้อยที่สุด

Safety Light Curtains >
Safety Laser Scanner >

Safety Mats >
Hand Dection Sensor >
Touch Button >

Interlocking switch Allen-Bradley

INTERLOCK SWITCHES

สวิตช์เซฟตี้ของเราจะช่วยป้องกันผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ต่างๆด้วยวิธีการอินเตอร์ล็อกทางกายภาพกับการ์ดป้องกัน(guard) ซึ่งระบบจะอนุญาติให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงจุดอันตรายได้เมื่อมีความปลอดภัยเท่านั้น

Non Contact Switches >
Guard Locking Switches >

Limit Switches >

Safety Relay Allen-Bradley

SAFETY RELAYS

รีเลย์เซฟตี้จะคอยเฝ้าระวังระบบความปลอดภัยว่ายังคงทำงานได้ปกติหรือไม่ และจะเป็นตัวอนุญาติให้เครื่องจักรทำงานหรือหยุดทำงานได้ เรามีอุปกรณ์รีเลย์เซฟตี้สำหรับฟังก์ชั่นเซฟตี้อย่างง่ายจนถึงระบบที่มีความซับซ้อน

Single Function Safety Relay>
Configurable Safety Relay >

Emergency Stop device Allen-Bradley

EMERGENCY STOP DEVICES

อุปกรณ์เซฟตี้ของเราประกอบด้วยอุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน(Emergency stop) หลายอย่างด้วยกัน รวมทั้ง Enabling switch ที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานในพื้นที่อันตรายภายได้ภายใต้สถานะการณ์ที่เขาควบคุมได้ อุปกรณ์เหล่านี้มีคุณภาพสูงและมีความน่าเชื่อถือสูง

Rope Pull Switches >
Enabling Switches >

E-Stop Push Buttons >

SAFETY CONTACTORS

คอนแทคเตอร์(Contactor) คือ อุปกรณ์เซฟตี้ที่อยู่ภาคเอาต์พุตของระบบเซฟตี้ ซึ่งเซฟตี้คอนแทคเตอร์ของ Allen-Bradley ได้รับรองมาตรฐานให้เป็นคอนแทคเตอร์สำหรับงานเซฟตี้โดยเฉพาะ  ทั้งนี้ต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้ระบบเซฟตี้ตามระดับที่ต้องการ

Safety Contactor >