Search Here.. 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
page

FEATURED PRODUCTS

CompactLogix 5380

คอนโทรลเลอร์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในยุค IIoT สมรรถนะสูงและยืดหยุ่นกว่า

PanelView 5000

ออกแบบทันสมัยสามารถใช้งานกับซอฟต์แวร์ Studio 5000 สร้างหน้าจอแสดงผลที่ง่ายกว่าเคย

Remote Access ICX35

Remote Access ICX35

เชื่อมต่อกับ PLC ของคุณจากที่ใดๆในโลกถ้ามีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ลดผลกระทบจากโควิด 19

PRODUCT CATEGORIES