FEATURED PRODUCTS

CompactLogix 5380

คอนโทรลเลอร์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในยุค IIoT สมรรถนะสูงและยืดหยุ่นกว่า

PanelView 5000

ออกแบบทันสมัยสามารถใช้งานกับซอฟต์แวร์ Studio 5000 สร้างหน้าจอแสดงผลที่ง่ายกว่าเคย

Remote Access ICX35

Remote Access ICX35

เชื่อมต่อกับ PLC ของคุณจากที่ใดๆในโลกถ้ามีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ลดผลกระทบจากโควิด 19

PRODUCT CATEGORIES

TRUSTED BRANDS