คุณภาพไฟฟ้าคืออะไร และสาเหตุของการเกิดปัญหาคุณภาพไฟฟ้า

คุณภาพกำลังไฟฟ้า

คุณภาพไฟฟ้า(Power Quality) เป็นคำที่ใช้ในพูดถึงความมั่นคงในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าและในกรณีที่มีปัญหากับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยมีการทำงานผิดพลาด,คลาดเคลื่อน,เสียหาย,หยุดทำงานนั้นปัญหาส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า
ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น

โดยนิยามแล้วคุณภาพไฟฟ้าจะมีมาตรฐานสากลIEC ,IEEE มาเป็นหลักสำหรับการพิจารณาเช่นคุณลักษณะกระแส,

แรงดัน,ความถี่ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ

ปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้า

ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถพบได้จากสาเหตุหลักๆดังนี้

 • เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นฟ้าผ่า
 • ความบกพร่องของระบบสายส่งและ/หรือระบบจำหน่ายของแหล่งจ่ายไฟ
 • การเกิดการตัด-ต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า (Switching )โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่
 • เกิดจากอุปกรณ์ที่มีการแปลงไฟจากกระแสสลับเป็นกระแสตรง หรืออุปกรณ์ไม่เป็นเชิงเส้น(non -linear load)
 • การต่อลงดินไม่ถูกต้อง, ไม่เพียงพอ,ไม่เหมาะสม

การพิจารณาคุณภาพกำลังไฟฟ้า

เมื่อเกิดเหตุที่ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าแสดงความบกพร่องในการทำงานแล้วสามารถสรุปได้ดังนี้

 • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้นั้นมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบนั้นมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีสูงมากขึ้นเป็นผลทำให้ระบบลดความเสถียรลง
 • ผู้ใช้งานขาดความเข้าใจในความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้ากับแหล่งจ่าย
 • การเกิดความบกพร่องของระบบไฟฟ้าข้างเคียงที่ต่อเชื่อมถึงกัน
 • การขาดการจัดการให้ได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุดของแหล่งจ่ายรวมถึงการป้องกัน

การเกิดการเปลี่ยนแปลงไฟฟ้าชั่วครู่ (Transient)

ภาวะนี้จะเกิดในช่วงสั้นมากๆโดยแบ่งได้ดังต่อไปนี้

 • อิมพัลส์ (Impulsive Transient, Surge) โดยขนาดของกระแสและแรงดันจะสูงมากช่วงเวลาที่เกิด
  0.5-200 ms ต่อครั้ง
 • ออสซิลเลต(Oscillatory Transient)ขนาดของแรงดันและกระแสที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง5-2 ms
  โดยมากเกิดจากอุปกรณ์ภายในระบบ

การเกิดการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าในระยะสั้น (Short duration voltage variation)

 • แรงดันไฟตก (Voltage Sag) โดยแรงดันลดลงถึงระดับ 10-90%ของแรงดันปกติในช่วง 10 มิลลิวินาทีถึง 1 นาที
 • แรงดันไฟเกิน (Voltage Swell)โดยแรงดันเกินถึงระดับ 10-80%ของแรงดันปกติในช่วง 10 มิลลิวินาทีถึง 1 นาที
 • ไฟดับช่วงสั้นหรือไฟดับชั่วขณะ(Outage)โดยแรงดันลดลงถึงต่ำกว่าระดับ 10%ของแรงดันปกติในช่วง 10 มิลลิวินาที
  ถึง 1 นาที โดยมากแล้วจะเรียกว่า Brown out

 

ท่านสามารถติดตามเกร็ดความรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้าได้ที่  https://sonicautomation.co.th/article/

หากท่านใดมีข้อสอบถามไม่ว่าจะด้านคุณภาพไฟฟ้า หรือ ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงาน สามารถติดต่อเราได้ที่
Sonic Line@ : @Sonicautomation หรือกดได้ที่ https://line.me/R/ti/p/%40qlr3969k