Thin Client

Product

Industrial Automation & Control

THIN CLIENT

VersaView 5200
ThinManager Thin Client

VersaView 5200 คือ Thin Client ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ ThinManager เหมาะสำหรับงานที่มีการกระจายตัวของคอมพิวเตอร์ไปยังจุดต่างๆของกระบวนการผลิตภายใต้ ThinManager มันถูกใช้งานเพื่อแสดงคอนเทนท์ (Content) ที่ถูกส่งมาจาก ThinManager server เราสามารถใช้ ThinClient หลายตัวติดตั้งกระจายตัวตามสายการผลิตเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ โดยอยู่ภายใต้การจัดการของ ThnManager server คอนเทนท์ทั้งหมดจะอยู่บน Server เท่านั้น ซึ่งจะทำให้ Downtime ลดลงกรณีที่เกิดความล้มเหลวในระบบ

 • Single Display
  • ขนาดกระทัดรัด
  • ช่องต่อเอาต์พุตวิดิโอ 1 ช่อง (DisplayPort)
  • ช่วงอุณหภูมิใช้งาน 0…50 °C
 • Dual Display
  • สามารถต่อจอภาพได้ 2 จอ (DisplayPort) รองรับการแสดงผล 2560 x 1600
  • ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -20…60 °C
 • Dual 4k Display
  • สามารถต่อจอภาพได้ 2 จอ รองรับการแสดงผล 4K ความละเอียดการแสดงผลสูงสุด 3840 x 2160
  • มีช่องต่อวิดิโอให้เลือกทั้ง DisplayPort และ HDMI
  • ช่วงอุณหภูมิใช้งาน 0…55 °C
 • Multi 4k Display
  • สามารถต่อจอภาพได้ 3 จอ หรือ 7 จอ รองรับการแสดงผล 4K ความละเอียดการแสดงผลสูงสุด 3840 x 2160
  • ตัวประมวลผล Intel Core i5 (Quad Core) สำหรับงานที่ต้องใช้คอนเทนท์ปริมาณมาก
  • ช่วงอุณหภูมิใช้งาน 0…45 °C

Download
- VersaView 5000 Brochure
- Visualization Solution Guide
- VersaView 5000 User Manual